Publications

2024

 1. Han Bao, Zhuguan Chen, Jun Ma, Quan Xu, Bocheng Bao. “Planar Homogeneous Coexisting Hyperchaos in Bimemristor Cyclic Hopfield Neural Network,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2024, doi: 10. 1109/TIE.2024.3387058.
 2. Han Bao, Minqi Xi, Ning Wang, Quan Xu, Bocheng Bao. “Designing multi-cavity chaotic maps via multistage step state extension,” Nonlinear Dynamics, 2024, 112: 12521–35.
 3. Jianlin Zhang, Han Bao*, Jinxiang Gu, Mo Chen, Bocheng Bao. “Multistability and synchronicity of memristor coupled adaptive synaptic neuronal network,” Chaos, Solitons & Fractals, 2024, 185: 115157.
 4. Yang Gu, Han Bao, XiHong Yu, ZhongYun Hua, Bocheng Bao, Quan Xu. “Hybrid tri-memristor hyperchaotic map and application in Wasserstein Generative Adversarial Nets,“ Science China Technological Sciences, 2024, 67: 1855–65.
 5. Qianhan Zhao, Han Bao, Xi Zhang, Huagan Wu, and Bocheng Bao, “Complexity enhancement and grid basin of attraction in a locally active memristor-based multi-cavity map,” Chaos, Solitons & Fractals, 2024, 182: 114769. DOI: 10.1016/j.chaos.2024.114769.
 6. Han Bao, Ruoyu Ding, Xiaofeng Liu, and Quan Xu, “Memristor-cascaded hopfield neural network with attractor scroll growth and STM32 hardware experiment,” Integration, 2024, 96: 102164. DOI: 10.1016/j.vlsi.2024.102164.
 7. Bocheng Bao, Haigang Tang, Yuanhui Su, Han Bao*, Mo Chen, and Quan Xu, “Two-Dimensional Discrete Bi-Neuron Hopfield Neural Network With Polyhedral Hyperchaos,” IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2024, 1–12. DOI: 10.1109/TCSI.2024.3382259.
 8. Ruoyu Ding, Han Bao*, Ning Wang, Huagan Wu, and Quan Xu, “Generating multi-scroll chaotic attractor in a three-dimensional memristive neuron model,” Chinese Journal of Physics, 2024, 88: 1053–67. DOI: 10.1016/j.cjph.2024.02.006.
 9. Bocheng Bao, Liuhui Chen, Han Bao*, Mo Chen, and Quan Xu, “Bifurcations to bursting oscillations in memristor-based FitzHugh-Nagumo circuit,” Chaos, Solitons & Fractals, 2024, 181: 114608. DOI: 10.1016/j.chaos.2024.114608.
 10. Bocheng Bao, Jingting Hu, Han Bao*, Quan Xu, and Mo Chen , “Memristor-coupled dual-neuron mapping model: initials-induced coexisting firing patterns and synchronization activities,” Cognitive Neurodynamics, 2024, 18: 539–55. DOI: 10.1007/s11571-023-10006-8.
 11. Fangyuan Li, Zhuguan Chen, Han Bao, Lianfa Bai, Bocheng Bao. “Chaos and bursting patterns in two-neuron Hopfield neural network and analog implementation,” Chaos, Solitons & Fractals 2024, 184: 115046.

2023

 1. Han Bao, Zhuguan Chen, Mo Chen, Quan Xu, and Bocheng Bao, “Memristive-cyclic Hopfield neural network: spatial multi-scroll chaotic attractors and spatial initial-offset coexisting behaviors,” Nonlinear Dynamics, 2023, 111: 22535–50. DOI: 10.1007/s11071-023-08993-8.
 2. Han Bao, Zhuowu Wang, Zhongyun Hua, Xihong Yu, Quan Xu, and Bocheng Bao, “Initial-Offset-Control Coexisting Hyperchaos in Two-Dimensional Discrete Neuron Model,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2024, 20: 4784–94. DOI: 10.1109/TII.2023.3327566.
 3. Han Bao, Kexin Li, Jun Ma, Zhongyun Hua, Quan Xu, Bocheng Bao, “Memristive effects on an improved discrete Rulkov neuron model,” Science China Technological Sciences, 2023, 66(11): 3153-3163. DOI: 10.1007/s11431-023-2432-1.
 4. Han Bao, Mengjie Hua, Jun Ma, Mo Chen, Bocheng Bao, “Offset-control plane coexisting behaviors in two-memristor-based Hopfield neural network,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2023, 70(10): 10526-10535. DOI: 10.1109/TIE.2022.3222607.
 5. Han Bao, Kang Rong, Mo Chen, Xi Zhang, Bocheng Bao, “Multistability and synchronization of discrete maps via memristive coupling,” Chaos, Solitons and Fractals, 2023, 174: 113844.
 6. Han Bao, Xihong Yu, Quan Xu, Huagan Wu, Bocheng Bao, “Three-dimensional memristive Morris–Lecar model with magnetic induction effects and its FPGA implementation,” Cognitive Neurodynamics, 2023, 17(4): 1079–1092.
 7. Han Bao, Yang Gu, Jianjun Sun, Xi Zhang, Bocheng Bao, “Memristor-based Gauss chaotic maps with hidden/self-excited dynamics,” Journal of Difference Equations and Applications, 2023, 29(9-12): 1391-1407.
 8. Xihong Yu, Han Bao*, Mo Chen, Bocheng Bao. “Energy balance via memristor synapse in Morris-Lecar two-neuron network with FPGA implementation,” Chaos, Solitons and Fractals, 2023, 171: 113442. DOI: 10.1016/j.chaos.2023.113442
 9. Quan Xu, Tong Liu, Shoukui Ding, Han Bao, Ze Li, Bei Chen, “Extreme multistability and phase synchronization in a heterogeneous bi-neuron Rulkov network with memristive electromagnetic induction”, Cognitive Neurodynamics, 2023, 17(3): 755-766. DOI: 10.1007/s11571-022-09866-3.
 10. Quan Xu, Xiongjian Chen, Bei Chen, Li Ze, Han Bao*, “Dynamical analysis of an improved FitzHugh-Nagumo neuron model with multiplier-free implementation,” 111(9): 8737-8749. DOI: 10.1007/s11071-023-08274-4.
 11. Han Bao, Houzhen Li, Zhongyun Hua, Quan Xu, Bocheng Bao, “Sine-transform-based memristive hyperchaotic model with hardware implementation,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023. 19(3): 2792-2801. DOI: 10.1109/TII.2022.3157296.
 12. Yang Gu, Han Bao, Quan Xu, Xi Zhang, Bocheng Bao, “Cascaded bi-memristor hyperchaotic map,” IEEE Transactions on Circuits and Systems -II: Express Briefs, 2023, 70(8): 3109–3113. DOI: 10.1109/TCSII.2023.3240405.
 13. Chengjie Chen, Fuhong Min, Yunzhen Zhang, Han Bao, “ReLU-type Hopfield neural network with analog hardware implementation,” Chaos, Solitons and Fractals, 2023, 167: 113068. DOI: 10.1016/j.chaos.2022.113068.
 14. Soukui Ding, Ning Wang, Han Bao, Bei Chen, Huagan Wu, Quan Xu, “Memristor synapse-coupled piecewise-linear simplified Hopfield neural network: Dynamics analysis and circuit implementation,” Chaos, Solitons and Fractals, 2023, 166, 112899. DOI: 10.1016/j.chaos.2022.112899.
 15. Han Bao, Ruoyu Ding, Bei Chen, Quan Xu, Bocheng Bao, “Two-dimensional non-autonomous neuron model with parameter-controlled multi-scroll chaotic attractors,” Chaos, Solitons and Fractals, 2023, 169: 113228. DOI: 10.1016/j.chaos.2023.113228.
 16. Bocheng Bao, Jingting Hu, Jianming Cai, Xi Zhang, Han Bao*, “Memristor-induced mode transitions and extreme multistability in a map-based neuron model,” Nonlinear Dynamics, 2023 (Jan), 111(4): 3765-3779. DOI: 10.1007/s11071-022-07981-8.
 17. Xi Zhang, Tianshi Wang, Han Bao, Yihua Hu, Bocheng Bao, “Stability effect of load converter on source converter in a cascaded buck converter,” IEEE Transactions on Power Electronics, 2023, 38(1): 604-618. DOI: 10.1109/TPEL.2022.3199234.
 18. Quan Xu, Liping Huang, Ning Wang, Han Bao, Huagan Wu, and Mo Chen, “Initial-offset-boosted coexisting hyperchaos in a 2D memristive Chialvo neuron map and its application in image encryption,” Nonlinear Dynamics, 2023, 111: 20447–63. DOI: 10.1007/s11071-023-08905-w.
 19. Bei Chen, Fazhan Liu, Herbert Ho-Ching Iu, Han Bao, and Quan Xu, “Memristive Neural Network Circuit of Operant Conditioning With Reward Delay and Variable Punishment Intensity,” IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2024, 71: 1002–6. DOI: 10.1109/TCSII.2023.3322168.
 20. Xi Zhang, Dahui Lu, Han Bao, Xiaohui Qu, Yihua Hu, and Bocheng Bao, “Stability Analysis of Cascaded Converter via Equivalent Modeling of Feedforward Ripple,” IEEE Transactions on Power Electronics, 2023, 38: 12907–21. DOI: 10.1109/TPEL.2023.3296417.
 21. Bocheng Bao, Zhuowu Wang, Zhongyun Hua, Mo Chen, and Han Bao*, “Regime transition and multi-scroll hyperchaos in a discrete neuron model,” Nonlinear Dynamics, 2023, 111: 13499–512. DOI: 10.1007/s11071-023-08543-2.
 22. Yinxing Zhang, Zhongyun Hua, Han Bao, Hejiao Huang, and Yicong Zhou, “Generation of n-Dimensional Hyperchaotic Maps Using Gershgorin-Type Theorem and its Application,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2023, 53: 6516–29. DOI: 10.1109/TSMC.2023.3283433.
 23. Zhuowu Wang, Han Bao, Huagan Wu, Mo Chen, and Bocheng Bao, “Complex dynamics in a discrete adaptive synapse-based neuron model,” The European Physical Journal Plus, 2023, 138: 545. DOI: 10.1140/epjp/s13360-023-04183-y.
 24. Quan Xu, Yiteng Wang, Herbert Ho-Ching Iu, Ning Wang, and Han Bao, “Locally Active Memristor-Based Neuromorphic Circuit: Firing Pattern and Hardware Experiment,” IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2023, 70: 3130–41. DOI: 10.1109/TCSI.2023.3276983.
 25. Ning Wang, Dan Xu, N.V. Kuznetsov, Han Bao, Mo Chen, and Quan Xu, “Experimental observation of hidden Chua’s attractor,” Chaos, Solitons & Fractals, 2023, 170: 113427. DOI: 10.1016/j.chaos.2023.113427.

2022

 1. Han Bao, Jianlin Zhang, Ning Wang, N. V. Kuznetsov, Bocheng Bao, “Adaptive synapse-based neuron model with heterogeneous multistability and riddled basins,” Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 2022, 32(12): 123101. DOI: 10.1063/5.0125611.
 2. Sajad Jafari, Bocheng Bao, Christos Volos, Fahimeh Nazarimehr, Han Bao, “Collective behavior of nonlinear dynamical oscillators,” The European Physical Journal Special Topics, 2022, 231:3957–3960. DOI: 10.1140/epjs/s11734-022-00725-0.
 3. Huagan Wu, Yong Zhang, Han Bao, Zhichao Zhang, Mo Chen, Quan Xu, “Initial-offset boosted dynamics in memristor-sine-modulation-based system and its image encryption application,” AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2022, 157: 154440. DOI: 10.1016/j.aeue.2022.154440.
 4. Han Bao, Ruoyu Ding, Mengjie Hua, Huagan Wu, Bei Chen*, “Initial-condition effects on a two-memristor-based Jerk system,” Mathematics, 2022, 10(3), 411. DOI: 10.3390/math10030411.
 5. Han Bao, Zhuguan Chen, Jianming Cai, Quan Xu, Bocheng Bao, “Memristive cyclic three-neuron-based neural network with chaos and global coexisting attractors,” Science China Technological Sciences, 2022, 65: 2582-2592. DOI: 10.1007/s11431-022-2144-x.
 6. Jianming Cai, Han Bao, Mo Chen, Quan Xu, Bocheng Bao, “Analog/digital multiplierless implementations for nullcline-characteristics-based piecewise linear Hindmarsh-Rose neuron model,” IEEE Transactions on Circuits and Systems -I: Regular Papers, 2022, 69(7): 2916-2927.
 7. Kang Rong, Han Bao, Houzhen Li, Zhongyun Hua, Bocheng Bao, “Memristive Hénon map with hidden Neimark-Sacker bifurcations,” Nonlinear Dynamics, 2022, 108(4), pp. 4459–4470. DOI: 10.1007/s11071-022-07380-z
 8. Han Bao, Zhongyun Hua, Houzhen Li, Mo Chen, Bocheng Bao, “Memristor-based hyperchaotic maps and application in auxiliary classifier generative adversarial nets,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022, 18(8): 5297-5306. DOI: 10.1109/TII.2021.3119387.
 9. Han Bao, Yang Gu, Quan Xu, Xi Zhang, Bocheng Bao, “Parallel bi-memristor hyperchaotic map with extreme multistability,” Chaos, Solitons and Fractals, 2022, 160: 112273. DOI: 10.1016/j.chaos.2022.112273.
 10. Han Bao, Ruoyu Ding, Mengjie Hua, Bocheng Bao, Bei Chen*, “Incremental integral reconstitution for detecting initial condition effects,” AEÜ-International Journal of Electronics and Communications, 2022, 149: 154178. DOI: 10.1016/j.aeue.2022.154178.
 11. Kexin Li, Han Bao, Houzhen Li, Jun Ma, Zhongyun Hua*, Bocheng Bao, “Memristive Rulkov neuron model with magnetic induction effects,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022, 18(3): 1726-1736. DOI: 10.1109/TII.2021.3086819.
 12. Quan Xu, Shoukui Ding, Han Bao, Mo Chen, Bocheng Bao, “Piecewise-linear simplification for adaptive synaptic neuron model,” IEEE Transactions on Circuits and Systems -II: Express Briefs, 2022, 69(3): 1832-1936. DOI: 10.1109/TCSII.2021.3124666.
 13. Mengjie Hua, Han Bao, Huagan Wu, Quan Xu, Bocheng Bao. “A single neuron model with memristive synapse weight,” Chinese Journal of Physics, 2022, 76: 217-227. DOI: 10.1016/j.cjph.2021.10.042.

2021

 1. Quan Xu, Tong Liu, Chengtao Feng, Han Bao, Huagan Wu, Bocheng Bao, “Continuous non-autonomous memristive Rulkov model with extreme multistability,” Chinese Physics B, 2021, 30(12): 128702.
 2. Han Bao, Zhongyun Hua, Houzhen Li, Mo Chen, Bocheng Bao, “Discrete memristor hyperchaotic maps,” IEEE Transactions on Circuits and Systems -I: Regular Papers, 2021, 68(11): 4534-4544. DOI: 10.1109/TCSI.2021.3082895.
 3. Han Bao, Zhongyun Hua, Wenbo Liu, Bocheng Bao. “Discrete memristive neuron model and its interspike interval-encoded application in image encryption,” Science China Technological Sciences, 2021, 64(10): 2281-2291, DOI: 10.1007/s11431-021-1845-x.
 4. Liping Hou, Han Bao, Quan Xu, Mo Chen, Bocheng Bao. “Coexisting infinitely many nonchaotic attractors in a memristive weight-based tabu learning neuron,” Int. Journal of Bifurcation and Chaos, 2021, 31(12): 2150189.
 5. Houzhen Li, Zhongyun Hua, Han Bao, Lei Zhu, Mo Chen, Bocheng Bao. “Two-dimensional memristive hyperchaotic maps and application in secure communication,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 68(10): 9931-9940. DOI: 10.1109/TIE.2020.3022539.
 6. Xi Zhang, Zhongwei Zhang, Han Bao, Bocheng Bao, Xiaohui Qu*, “Stability effect of control weight on multiloop COT-controlled buck converter with PI compensator and small output capacitor ESR,” IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2021(Aug.), 9(4): 4658-4667. DOI: 10.1109/JESTPE.2020.3014523.
 7. Jianming Cai, Han Bao, Quan Xu, Zhongyun Hua, Bocheng Bao. “Smooth nonlinear fitting scheme for analog multiplierless implementation of Hindmarsh-Rose neuron model,” Nonlinear Dyn., 2021, 104(4): 4379-4389. DOI: 10.1007/s11071-020-06115-2.
 8. Bocheng Bao, Yongxin Zhu, Jun Ma, Han Bao, Huagan Wu, Mo Chen*, “Memristive neuron model with an adapting synapse and its hardware experiments,” Science China Technological Sciences, 2021, 64(5): 1107-1117. DOI: 10.1007/s11431-020-1730-0.
 9. Han Bao, Chengjie Chen, Yihua Hu, Mo Chen, Bocheng Bao, “2-D piecewise linear neuron model,” IEEE Transactions on Circuits and Systems -II: Express Briefs, 2021, 68(4): 1453-1457. DOI: 10.1109/TCSII.2020.3026702.
 10. Bocheng Bao, M.A. Peol, Han Bao, Mo Chen, Houzhen Li, Bei Chen*, “No-argument memristive hyperjerk system and its coexisting chaotic bubbles boosted by initial conditions,” Chaos, Solitons and Fractals, 2021(March), 144: 110744. DOI: 10.1016/j.chaos.2021.110744.
 11. Han Bao, Zhongyun Hua, Ning Wang, Lei Zhu, Mo Chen, Bocheng Bao. “Initials-boosted coexisting chaos in a 2-D Sine map and its hardware implementation,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021, 17(2): 1132-1140. DOI: 10.1109/TII.2020.2992438.

2020

 1. Quan Xu, Xiao Tan, Dong Zhu, Han Bao, Yihua Hu, Bocheng Bao, “Bifurcations to bursting and spiking in the Chay neuron and their validation in a digital circuit,” Chaos, Solitons and Fractals, 2020, 141: 110353. DOI: 10.1016/j.chaos.2020.110353.
 2. Houzhen Li, Han Bao, Lei Zhu, Bocheng Bao, Mo Chen, “Extreme multistability in simple area-preserving map,” IEEE Access, 2020, 8: 175972-175980.
 3. Quan Xu, Xiao Tan, Yunzhen Zhang, Han Bao, Yihua Hu, Bocheng Bao, Mo Chen. “Riddled attraction basin and multistability in three-element-based memristive circuit,” Complexity, 2020, Article ID 4624792. DOI: 10.1155/2020/4624792.
 4. Bocheng Bao, Yongxing Zhu, Chenqing Li, Han. Bao, Quan Xu, “Global multistability and analog circuit implementation of an adapting synapse-based neuron model,” Nonlinear Dynamics, vol. 101, no. 2, pp. 1105–1118, Jul. 2020.
 5. Han Bao, Yunzhen Zhang, Wenbo Liu, Bocheng Bao. “Memristor synapse-coupled memristive neuron network: Synchronization transition and occurrence of chimera,” Nonlinear Dynamics., 2020, 100(1): 937-950. DOI: 10.1007/ s11071-020-05529-2.
 6. Han Bao, Mo Chen, Huagan Wu, Bocheng Bao. “Memristor initial-boosted coexisting plane bifurcations and its extreme multi-stability reconstitution in two-memristor-based dynamical system,” Science China Technological Sciences, 2020, 63(4): 603-613. DOI: 10.1007/s11431-019-1450-6.
 7. Fangyuan Li, Changfen Tai, Han Bao, Jiaoyan Luo, Bocheng Bao. “Hyperchaos, quasi-period and coexisting behaviors in second-order-memristor-based jerk circuit,” The European Physical Journal Special Topics, 2020, 229(6-7), 1045-1058. DOI: 10.1140/epjst/e2020-900123-5.
 8. Han Bao, Dong Zhu, Wenbo Liu, Quan Xu, Mo Chen, Bocheng Bao. “Memristor synapse-based Morris-Lecar model: Bifurcation analyses and FPGA-based validations for periodic and chaotic bursting/spiking firings,” Int. Journal of Bifurcation and Chaos, 2020, 30(3): 2050045. DOI: 10.1142/S0218127420500455.
 9. Mo Chen, Mengxia Sun, Han Bao, Yihua Hu, Bocheng Bao. “Flux-charge analysis of two-memristor-based Chua’s circuit: Dimensionality decreasing model for detecting extreme multistability,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2020, 67(3): 2197-2206. DOI: 10.1109/TIE.2019.2907444.
 10. Han Bao, Aihuang Hu, Wenbo Liu, Bocheng Bao. “Hidden bursting firings and bifurcation mechanisms in memristive neuron model with threshold electromagnetic induction,” IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2020, 31(2): 502-511. DOI: 10.1109/TNNLS.2019.2905137.

2019

 1. Ning Wang, Chengqing Li, Han Bao, Mo Chen, Bocheng Bao. “Generating multi-scroll Chua’s attractors via simplified piecewise-linear Chua’s diode,” IEEE Transactions on Circuits and Systems -I: Regular Papers, 2019, 66(12): 4767-4779.
 2. Bocheng Bao, Jiaoyan Luo, Han Bao, Chengjie Chen, Huagan Wu, Quan Xu*. “A simple non-autonomous hidden chaotic system with a switchable stable node-focus,” Int. Journal of Bifurcation and Chaos, 2019, 29(12): 1950168.
 3. Yajuan Yu, Han Bao, Min Shi, Bocheng Bao, Yangquan Chen, Mo Chen. “Complex dynamical behaviors of a fractional-order system based on a locally active memristor,” Complexity, 2019, Article ID 2051053.
 4. Jiaoyan Luo, Han Bao, Mo Chen, Quan Xu, Bocheng Bao. “Inductor-free multi-stable Chua’s circuit constructed by improved PI-type memristor emulator and active Sallen-Key high-pass filter,” The European Physical Journal Special Topics, 2019, 228(10), 1983-1994.
 5. Bocheng Bao, Qinfeng Yang, Lei Zhu, Han Bao, Quan Xu, Yajuan Yu, Mo Chen*. “Chaotic bursting dynamics and coexisting multi-stable firing patterns in 3D autonomous Morris–Lecar model and microcontroller-based validations,” Int. Journal of Bifurcation and Chaos, 2019, 29(10): 1950134.
 6. Chenjie Chen, Han Bao, Mo Chen, Quan Xu, Bocheng Bao. “Non-ideal memristor synapse-coupled bi-neuron Hopfield neural network: Numerical simulations and breadboard experiments,” AEÜ-International Journal of Electronics and Communications, 2019, 111, 152894.
 7. Mo Chen, Yang Feng, Han Bao, Bocheng Bao, Huagan Wu, Quan Xu. “Hybrid state variable incremental integral for reconstructing extreme multistability in memristive jerk system with cubic nonlinearity,” Complexity, 2019, Article ID 8549472.
 8. Bocheng Bao, Xi Zhang, Han Bao, Pingye Wu, Zhimin Wu, Mo Chen*. “Dynamical effects of memristive load on peak current mode buck-boost switching converter,” Chaos, Solitons and Fractals, 2019(May), 122: 69-79.
 9. Han Bao*, Wenbo Liu, Mo Chen. “Hidden extreme multistability and dimensionality reduction analysis for an improved non-autonomous memristive FitzHugh–Nagumo circuit,” Nonlinear Dynamics, 2019, 96(3), 1879-1894.
 10. Chenjie Chen, Jingqi Chen, Han Bao, Mo Chen, Bocheng Bao. “Coexisting multi-stable patterns in memristor synapse-coupled Hopfield neural network with two neurons,” Nonlinear Dynamics, 2019, 95(4), 3385-3399.
 11. Bocheng Bao, Chenjie Chen, Han Bao, Xi Zhang, Quan Xu, Mo Chen*. “Dynamical effects of neuron activation gradient on Hopfield neural network: Numerical analyses and hardware experiments,” Int. Journal of Bifurcation and Chaos, 2019, 29(4): 1930010.
 12. Han Bao*, Wenbo Liu, Aihuang Hu. “Coexisting multiple firing patterns in two adjacent neurons coupled by memristive electromagnetic induction,” Nonlinear Dynamics, 2019, 95(1), 43-56.
 13. Han Bao*, Aihuang Hu, Wenbo Liu. “Bipolar pulse-induced coexisting firing patterns in two-dimensional Hindmarsh–Rose neuron model,” Int. Journal of Bifurcation and Chaos, 2019, 29(1): 1950006.
 14. Han Bao, Ning Wang, Huagan Wu, Zhe Song, Bocheng Bao. “Bi-stability in an improved memristor based third-order Wien-bridge oscillator,” IETE Technical Review, 2019, 36(2): 109-116.

2018

 1. Bocheng Bao, Jiaoyan Luo, Han Bao, Quan Xu, Yihua Hu, Mo Chen*. “Initial conditions-related dynamical behaviors in PI-type memristor emulator-based canonical Chua’s circuit,” Circuit World, 2018, 44(4): 178-186.
 2. Quan Xu, Zhe Song, Han Bao, Mo Chen, Bocheng Bao. “Two-neuron-based non-autonomous memristive Hopfield neural network: Numerical analyses and hardware experiments,” AEÜ-International Journal of Electronics and Communications, 2018, 96, 66-74.
 3. Xi Zhang, Bocheng Bao, Han Bao, Zhimin Wu, Yihua Hu. “Bi-stability phenomenon in constant on-time controlled buck converter with small output capacitor ESR,” IEEE Access, 2018(Dec.), 6(1): 46227-46232.
 4. Mo Chen, Yang Feng, Han Bao, Bocheng Bao, Yajuan Yu, Huagan Wu, Quan Xu, Jiang Wang. “State variable mapping method for studying initial-dependent dynamics in memristive hyper-jerk system with line equilibrium,” Chaos, Solitons and Fractals, 2018, 115: 313-324.
 5. Bocheng Bao, Li Xu, Ning Wang, Han Bao, Quan Xu, Mo Chen*. “Third-order RLCM-four-elements-based chaotic circuit and its coexisting bubbles,” AEÜ- International Journal of Electronics and Communications, 2018, 94, 26-35.
 6. Mo Chen, Bocheng Bao, Tao Jiang, Han Bao, Quan Xu, Huagan Wu, Jiang Wang. “Flux-charge analysis of initial state-dependent dynamical behaviors in a memristor emulator-based Chua's circuit,” Int. Journal of Bifurcation and Chaos, 2018, 28(10): 1850120.
 7. Bocheng Bao, Aihuang Hu, Quan Xu, Han Bao, Huagan Wu, Mo Chen. “AC induced coexisting asymmetric bursters in the improved Hindmarsh-Rose model,” Nonlinear Dynamics, 2018(June), 92(4): 1695–1706.
 8. Bocheng Bao, Pingye Wu, Han Bao, Wu Huagan, Xi Zhang, Mo Chen*. “Symmetric periodic bursting behavior and bifurcation mechanism in a third-order memristive diode bridge-based oscillator,” Chaos, Solitons and Fractals, 2018(Apr.), 109: 146-153.
 9. Han Bao, Tao Jiang, Kaibin Chu, Mo Chen, Quan Xu, Bocheng Bao. “Memristor-based canonical Chua’s circuit: Extreme multi-stability in voltage-current domain and its controllability in flux-charge domain,” Complexity, 2018, Article ID 5935637.
 10. Bocheng Bao, Aihuang Hu, Han Bao, Quan Xu, Mo Chen, Wu Huagan. “Three- dimensional memristive Hindmarsh-Rose neuron model with hidden coexisting asymmetric behaviors,” Complexity, 2018, Article ID 3872573.
 11. Han Bao, Ning Wang, Bocheng Bao, Mo Chen, Peipei Jin, Guangyi Wang. “Initial condition-dependent dynamics and transient period in memristor-based hypogenetic jerk system with four line equilibria,” Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2018(Apr.), 57: 264-275.
 12. Bocheng Bao, Pingye Wu, Han Bao, Quan Xu, Mo Chen. “Numerical and experimental confirmations of quasi-periodic behavior and chaotic bursting in third-order autonomous memristive oscillator,” Chaos, Solitons and Fractals, 2018(Jan.), 106: 161-170.

2017

 1. Bocheng Bao, Pingye Wu, Han Bao, Mo Chen, Quan Xu. “Chaotic bursting in memristive diode bridge coupled Sallen-Key low-pass filter,” Electronics Letters, 2017(Aug.), 53(16): 1104-1105.
 2. Bocheng Bao, Tao Jiang, Guangyi Wang, Peipei Jin, Han Bao, Mo Chen. “Two-memristor-based Chua’s hyperchaotic circuit with plane equilibrium and its extreme multistability,” Nonlinear Dynamics, 2017(July), 89(2): 1157-1171.
 3. Bocheng Bao, Han Bao, Ning Wang, Mo Chen, Quan Xu. “Hidden extreme multistability in memristive hyperchaotic system,” Chaos, Solitons and Fractals, 2017(Jan.), 94: 102-111.

2016

 1. 包涵, 包伯成, 林毅, 王将, 武花干. "忆阻自激振荡系统的隐藏吸引子及其动力学特性研究," 物理学报, 2016, 65(18): 180503.
 2. Bocheng Bao, Quan Xu, Han Bao, Mo Chen. "Extreme multistability in a memristive circuit," Electronics Letters, 2016, 52(12): 1008-1010.